Curriculum vitae

Christine Elise Swane

Ansættelser 

2006- Direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn 

2004-06 Specialkonsulent (studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering / forsker), Institut for Sundhedstjenesteforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet  

1998-04 Institutleder, Gerontologisk Institut 

1998-00 Centerleder, Videnscenter på Ældreområdet 

1997, 1999, 2000 Forskningsadjunkt i tre perioder á 3, 3 og 4 mdr., Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet 

1996-98 Faglig medarbejder, Videnscenter på Ældreområdet 

1989-97 Forsker, Gerontologisk Institut 

1988 Undervisningsassistent, Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet, speciale- og konferensniveau i emnet "kultur- og hverdagslivsstudier"
 

Uddannelse 

1996 Ph.d. i folkloristik (etnologi), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 

1988 Mag. art. i kultursociologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 

Kurser  

2013 Senior Management, Det Kgl. Ledelsesakademi 

2009-10 Research Management Course, Copenhagen Business School 

1998 Ledelse - udvikling gennem dialog, Dansk Magisterforening 

1992-95 Ph.d.-studium ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 

1989 Tre måneders postgraduat kursus i gerontologi, Institut for Socialmedicin, Københavns Universitet
 

Forskning og dens finansiering 

2023 Projektleder følgeforskning Trivselsagenter – i fælles front mod ensomhed blandt etniske minoritetsældre finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn og Velux Fonden

2020-25 Forskningsansvarlig for kvalitativ evaluering og udvikling i Flere i fællesskaber i Silkeborg, Collective Impact-projekt finansieret af Helsefonden, Poul Due Jensen/Grundfos Foundation, Mary Fonden, DEFACTUM, Fonden Ensomme Gamles Værn m.fl.

2020-21 Projektleder følgeforskning Besøg på Modersmål finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn

2017-20 Deltager i etnografisk studie Syns- og høretab i alderdommen i samarbejde med postdoc Jon Dag Rasmussen og lektor Ida Wentzel Winther, DPU, Aarhus Universitet, finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn

2014-18 Projektleder Evaluering af Værket – netværk for voksne for Mary Fonden finansieret af Velux Fonden

2013-16 Deltager i praksisforskningsprojekt Hverdagsliv på mangfoldighedsplejehjem i København finansieret af Københavns Kommune og Ensomme Gamles Værn 

2013-17 Deltager i humanistisk forskningsprojekt Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug finansieret af Velux Fonden 

2013-15 Projektleder kvalitativt studie Ensomhed midt i livet finansieret af Mary Fonden. 

2012-13 Projektleder kvalitativt studie Læsegrupper for sårbare ældre finansieret af EGV Fonden 

2011-12 Projektleder Antropologisk studie af multihus for socialt udsatte og hjemløse ældre finansieret af EGV Fonden 

2010-11 Projektleder Praksisforskning om socialt isolerede gamle menneskers omsorgsbesøg af Samvirkende Menighedsplejer finansieret af EGV Fonden 

2009-11 Etnicitet og alderdom  tyrkiske ældre i samarbejde med lektor, ph.d. Üzeyir Tireli, finansieret af EGV Fonden 

2007-12 Deltager i nordisk projekt Omsorg i omvandling: Vardagsliv, organisering och välfärdspolitik finansieret af FAS  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

2007-11 Faglig konsulent for forskningsprojektet Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demens-udredningsmodel i Region Nordjylland? finansieret af Kvalitetsudviklingsudvalget 

2004-06 Projektleder for dansk del af Omsorgshverdag i Norden  ligheder og uligheder spejlet gennem ældreomsorgens personale finansieret af FAS  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

2003-04 Deltager i nordisk forskernetværk som udarbejder analyse af Sundhed og Velfærd  nordisk velfærdsforskning inden for ældreomsorgsområdet finansieret af Nordisk Ministerråd 

2002-04 Kvalitativt studie af Skovprojekt med hjemmeboende demensramte i Hillerød finansieret af Friluftsrådet, Sygekassernes Helsefond og Hillerød kommune 

2003 Gæsteforsker en måned ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande 

2001-03 Projektleder af Ensomhed i alderdommen. Besøgsvenner  og mulige alternativer finansieret af Ældre Fonden 

2001-03 Videnskabelig evaluering af Indførelse og brug af livshistorie og reminiscens-aktiviteter i demensramte plejehjemsbeboeres dagligdag finansieret af Sygekassernes Helsefond 

2001-02 Projektleder for kvalitativ del af Kvalitet i indsatsen for ældre i samarbejde med AKF finansieret af Sygekassernes Helsefond, FOKUS og AKF 

2000-02 Deltager i Hjemmehjælp i nordisk belysning: Hjemmehjælpens hverdag og vilkår i fire nordiske hovedstæderfinansieret af Sveriges Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 

2000-01 Projektleder for Gerontologisk Instituts deltagelse i Elder Abuse finansieret af EU, DGV 

1997-00 Et liv i hundrede år. Kulturstudie af meget gamle menneskers hverdagsliv finansieret af Sygekassernes Helsefond/Ældreforskningscentret, Syddansk Universitet 

1997-98 National koordinator af Health Promoting Intervention for Alzheimer's Family Caregivers finansieret af EU, DGV 

1997-98 Analyse af upubliceret materiale fra ph.d.-projekt under navnet Skyggen af en hverdag  mennesket og lidelsen ved demensfinansieret af Velux Fonden 

1996-98 Projektleder af videnskabelig del af Evaluering af hverdagserfaringer i aktivitetscenter for personer med demens i Skævinge Kommune finansieret af Sygekassernes Helsefond 

1993-97 Deltager i den tværvidenskabelige forskningsgruppe Aldring og ældrebilleder finansieret af SSF, SHF og SSVF 

1993-94 Halvårligt forskningsophold i USA tilknyttet National Institute of Aging i Washington støttet af Forskerakademiet 

1992-95 Ph.d. projekt Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk finansieret af Sygekassernes Helsefond 

1990-92 Forskningsassistent på Ældrebilledet i sundhedsvæsenetfinansieret af SSVF 

1990-91 Erfaringsopsamling af SUM-støttede ældreprojekter i kategorien senil demens finansieret af Socialministeriet 

Redaktionelle opgaver

2012- Review International Journal of Social Welfare 

2012- Review Journal of Aging Studies 

2011- Review European Journal of Aging 

2004- Medlem af Editorial Board for International Journal of Ageing and Later Life 

2004- Review Dansk Sociologi, Scandinavian Journal of Disability Research 

2003- Peer-review af rapporter for AKF, Institut for Serviceudvikling, SFI og KORA 

2002- Associate editor for tidsskriftet Dementia. The international journal of social research and practice, Sage Publications 

1994-04- Assisterende redaktør af tidsskriftet Gerontologi og samfund for Dansk Gerontologisk Selskab, hovedredaktør 1998-2004, redaktionsmedlem 2014-

Bestyrelser

2019-21 Peder Lykke Centret, Amager

2013- Dansk Gerontologisk Selskab (kasserer og repræsentant i redaktionspanel)

2013- Arbejde Adlers Hus, Nørrebro, København

2007-10 Alzheimerforeningens bestyrelse og internationalt udvalg

Råd, ekspert- og følgegrupper mv.

2023-24 Medlem af fagpanel for Voksenlivets overgange og forandringer, Velux Fonden

2023-26 Medlem af følgegruppe til "Steder vi Mødes", Realdania

2022 Medlem af ekspertgruppe "Værdighed og retssikkerhed" til forberedelse af ny ældrelov, Social- og Ældreministeriet

2022-24 Medlem af ekspertpanel til "Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem tilpasning af Samarbejdsmodellen", Socialstyrelsen

2021-23 Medlem af referencegruppe for indsatsen ”Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på social ulighed i sundhed og ensomhed", Sundhedsstyrelsen

2021-23 Medlem af styregruppe for VI-Seniors projekt "Trivselsagenter – i fælles front mod forebyggelse af ensomhed blandt etniske minoritetsældre", støttet af Velux Fonden

2020 Medlem af følgegruppe for VIVEs undersøgelse af ældre med synstab, støttet af Velux Fonden

2020-21 Medlem af Nordic Gerontological Federation Executive Committee

2020-21 Medlem af følgegruppe for VIVEs undersøgelse af plejekrævende ældre i hjemløshed for Rådet for Socialt Udsatte

2020-24 Medlem af advisory board for Københavns Professionshøjskoles følgeforskning til projekt "Tryghedsbofællesskaber til ældre", Københavns Kommune

2019-22 Præsident for 26. Nordiske Kongres i Gerontologi til 2021, derefter formand for den videnskabelige komité.

2019-22 Medlem af referencegruppe for "Det gode ældreliv", Sundhedsstyrelsen

2018-24 Medlem af Det nationale råd - Videnscenter for værdig ældrepleje, Sundhedssstyrelsen

2017- Medlem af Nordic Gerontological Federations videnskabelige komité

2015-24 Medlem af Ekspertpanel tilknyttet Ensomhed, Mary Fonden

2013-14 Medlem af Alzheimer Europe's arbejdsgruppe om etiske aspekter 

2012-13  Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet "Rehabilitering på ældreområdet" for Socialstyrelsen 

2012-13 Medlem af ekspertgruppe vedr. initiativet "Forebyggelse til bevarelse af alderssvarende funktionsevne hos ældre" for Socialstyrelsen 

2012-13 Medlem af referencegruppe til undersøgelse af behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom for Socialstyrelsen 

2012-13 Medlem af følgegruppe for Center for Sund Aldring, program 5 

2011-14 Medlem af følgegruppe for Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden: Ensomt eller aktivt ældreliv? Finansieret af Social- og indenrigsministeriet 

2011- Medlem af videnpanel for Bygherreforeningens modelprogram for plejeboliger 

2008-12 Generalsekretær, medlem af kongres- og videnskabelig komité for 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København 2012 

2008-12 Medlem af referencegruppe for VIOLA, Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring, VIA University College (nedlagt)

2007 Medlem af Forsknings- og innovationsstyrelsens ekspertarbejdsgruppe vedr. Forsk2015

2005-07 Medlem af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltnings visionspanel 

2004-06 Faglig projektleder for konsulentfirmaet Oxford Research for projektet Evaluering af pulje til dag- og aktiveringstilbud til yngre demensramte, finansieret af Styrelsen for Social Service 

2004-12 Medlem af Videnscenter på Ældreområdets fagpanel (nedlagt i 2012) 

2004-11 Medlem af EGV Fondens repræsentantskab 

2002  Formand for Ældrekommission i Århus Kommune 

2002-13 Medlem af Dansk Gerontologisk Selskabs fagråd, ekspertområde: kulturvidenskab (nedlagt i 2013) 

2000-06 Medlem af baggrundsgruppen for Folketingets Fremtidspanel om Velfærd og Demokrati i Det Aldrende Samfund. Projekt i Teknologirådet 

1999-02 Ekstern konsulent på projektet Kvalitetssikringsredskaber til effektmåling af aktivitetsvalg i specialtilbud til personer med demens i Faaborg Kommune, finansieret af Socialministeriet 

1999-20 Medlem af Alzheimerforeningens fagråd, ekspertise i socialvidenskabelig demensforskning, fra 2007 overført til foreningens repræsentantskab

Undervisning, vejledning, censur 

Løbende: Bedømmelse af ansøgninger for bl.a. Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, VELUX FONDEN, TrygFonden, Faroese Research Council, Helsefonden. 

2020-23 Medvejleder for erhvervsph.d.-projekt Andreas Nikolajsen: "Gamle forældres brud med deres voksne børn" ved Gerontopsykologisk Forskningsenhed, Institut for Pskyologi, Aarhus Universitet / Fonden Ensomme Gamles Værn, finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn og Innovationsfonden.

2014-17 Medvejleder for ph.d.-projekt Rikke Nøhr Brünner: "Levevilkår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst" ved Institut for Sociologi, Københavns Universitet / SFI. Delfinansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn. 

2012-16 Medvejleder for ph.d.-projekt Jon Dag Rasmussen: "Hverdagsliv og livsvilkår for ældre mennesker med få ressourcer" ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Delfinansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn.

2010-12 Medvejleder for ph.d.-projekt Jette Thuesen: "Aldring og personorienteret rehabilitering" ved Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet. 

2009-12 Medvejleder for ph.d.-projekt Hanne Jensen: "Ældre mænds trivsel  med depression og svær overvægt" ved Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed, Rigshospitalet/Århus Universitet. Delfinansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn.

2009-11 Medvejleder for ph.d.-projekt Eva Algreen-Petersen: "Natur i hverdagen på plejehjem" ved ENSPAC, Roskilde Universitet. 

2006-07 Ph.d.komité for Hanna Lara Steinsson, Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, University of Iceland 

2003 Vejledning af ph.d.-studerende ved Linköpings Universitet, Norrköping Campus, Tema Äldre och Åldrande 

2001-06 Medvejleder for ph.d.-projekt Bente Appel Esbensen: "Aldring, sygepleje og kræft" ved Lunds Universitet, Medicinsk Fakultet 

2004-06 Eksaminator og censor, Masteruddannelserne i Rehabilitering og Gerontologi, Syddansk Universitet 

2003- Censor ved Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Århus Universitet 

1998-2002 Underviser ved Master of Public Health, Århus Universitet 

1990- Har organiseret, undervist og holdt foredrag for især ledende praktikere på utallige kurser, efteruddannelsesforløb, temadage og konferencer, bl.a. uddannelse til demenskoordinator 

 

Bedømmelse af ph.d.-afhandlinger 

2017 Diana Schack Thoft. Involving People with Early-Stage Dementia in Qualitative Research about their Lifeworld Perspectives: Development of a Participatory Research Model. Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet / Northampton University, England

2014 Aase Marie Ottesen. Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i en læringsmodel til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. Et etnografisk casestudie. Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet 

2013 Tom Bjerregaard. Det professionelle møde. SOSUernes arbejdsliv i spændingsfeltet mellem borgere og styring/ledelse  en paradoksal og følsom affære. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

2012 Anne Winther Jensen. Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet. Analyser af klasserum, praktik og elevtilblivelser. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 

2008 Jens Kofod. Becoming a Nursing Home Resident. An Anthropological Analysis of Danish old People in Transition. Institut for Antropologi, Københavns Universitet 

2005 Trine Medby Fossland. Livsløp i endring. En sociologisk studie av ulike grupper eldres fortellinger om sine liv. Sociologisk Institut, Tromsø Universitet 

2003 Morten Hoff: "Som en tyv om natten". En kvalitativ undersøgelse af oplevelser og narrativer forbundet med krop, aldring og fysisk aktivitet. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 

2003 Hanne Mette Ridder: Singing Dialogue. Music therapy with persons in advanced stages of dementia. A case research design. Institute for Music and Music therapy, Aalborg Universitet 
 

Præsentationer på internationale konferencer 

2023 Who are the "we" representing society? Keynote. Occupational Science Europe Conference, Odense, 25.-26. august

2022 Christine E. Swane, Pernille B. Pedersen. Befriending in Mother Tongue – difficulties reaching lonely and isolated older refugees and migrants during corona lockdown. Inviteret symposium. 26. Nordiske Kongres i Gerontologi, Odense, 8-10. jun

2019 Christine E. Swane, Mikkel Nøjgaard. How to remain included? A critical perspective on an ICT-nursing home with an active ageing ideology. Inviteret symposium. 9th IAGG European Congress of Gerontology and Geriatrics, Göteborg, 23.-25. maj

2019 Cultural Gerontological Nuances of Loneliness and Social Capability in Later Life. Chair, symposium. 9th IAGG European Congress of Gerontology and Geriatrics, Göteborg, 23.-25. maj

2018 Old persons’ bodily interaction with media technologies in an institutionalised ‘fourth age’. Oral presentation. British Society of Gerontology, 47th Annual Conference, Manchester 4-6 July

2018 Biographical perspective of old persons’ everyday life with media in nursing homes. Oral presentation. 24. Nordiske Kongres i Gerontologi, Oslo 2.-4. maj

2017 Agency through media use in everyday life of nursing home residents. Poster presentation. 21st IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics, San Francisco, 23-27 July

2017 Older people in nursing homes: agency through life with media. Oral presentation. University of Copenhagen: “Ageing and everyday life with media”, 22. februar

2016 Cultural changes in dementia: Stigmatization and everyday life. Keynote. International research seminar, Joensuu University, Finland, 13-14. december

2016 Balancing perspectives of persons with dementia and caregivers. Keynote. 26th Alzheimer Europe Conference, Copenhagen, 31. Oktober – 2. November

2016 Loneliness through a lifetime. Inviteret symposium. Aging & Society: 6th Interdisciplinary Conference, Linköping Universitet, Norrköping, 6-7. Oktober

2016 Invitations from society to older migrants in Denmark. Inviteret symposium. 18th Nordic Migration Conference, Oslo 11-12. august

2016 Profiled nursing homes – what images of old age are constructed? Inviteret symposium. 23. Nordiske Kongres i Gerontologi, Tampere 19-22. juni

2015 The Phone in the Fridge: Media Use among Nursing Home Residents. TWG 6 Media across the life course. 31. Nordmedia konference, København 13-15. august

2015 The Use of Media in the Social Life of Nursing Home Residents. Oral presentation. IAGG-EUR 8th. Dublin, 23-26. april

2014 Engagement in everyday life in old age. Keynote lecture. Conference on "Participation, inclusion and old age". University of Tampere. 11. november.

2014 Cultural versus personal narratives: Dementia as forgetfulness or as meaningful everyday life? Symposieforedrag. 22. Nordiske Kongres i Gerontologi, Göteborg 25-28. maj

2012 36.500+ days  everyday life of centenarians. Symposieforedrag, chair. 21. Nordiske Kongres i Gerontologi, København 10-13. juni 

2011 Gamle demenslidendes sociale liv. Inviteret symposium. Demensdagene. København 2-3. maj 

2010 The Story about the Dementia Sauce. Symposieforedrag, chair. 20. Nordiske Kongres i Gerontologi, Reykjavik 31. maj-2. juni 

2009 Hverdagen med demens og samfundets holdninger. Keynote lecture. Omsorgskonferansen 2009. Så god ein dag! Demensomsorg no og i framtida. Ålesund, Norge 29-30 september 

2009 Stigma and Dementia. The Story about the Dementia Sauce. Poster. 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Longevity, Health and Wealth. Paris, Frankrig 5-9. Juli 

2008 As good as it gets  in Denmark. From preventive home visits to reminiscence and nature in dementia care. Keynote lecture. Re-imagining health services. Innovations in Community Health Conference. Vancouver, Canada 6-8. November 

2008 Dage af særlig kvalitet sætter spor: Inddragelse af naturen i omsorgsarbejde. Inviteret symposium. 19th Nordic Congress of Gerontology. Aging, dignity, diversity. Oslo 25-28. Maj 

2008 Cultural changes in the dementia world: Stigma and everyday life experience. Keynote lecture. 18th Alzheimer Europe Conference. Breaking the Barriers. Oslo 22-25. Maj 

2008 Også mennesker med fremskreden demens har et liv og en historie. Inviteret symposium. Demensdagene. København 13-14. maj 

2006 Development of dementia care in Denmark: A family oriented perspective. Heilabilun  Fjölskyldusjúkdómur 21. aldar? Keynote lecture. Reykjavik, Island 23. september 

2006 Grøn omsorg  betydningen af aktiviteter i naturen for mennesker med fremskreden demens. Inviteret symposium. Demensdagene. København 8-9. maj 

2004 Hjælp-til-selvhjælp som arbejdsprincip i hjemmeplejen. Inviteret symposium. 17. Nordiska kongressen i gerontologi. Stockholm 23-26. maj 

2003 Living to be a hundred years old – an end of life perspective. 4th International Symposium on Cultural Gerontology. Tampere, Finland 24-27. maj 

2002 Centenarians speaking of their very old bodies. Chair og symposieforedrag. 16. Nordiske Kongres i Gerontologi. Århus 25-28. Maj 

2002 Everyday life in old age. Keynote lecture. 42. Österreichischer Geriatriekongress. Bad Hofgastein, Østrig 2-6. marts 

2001 Longevity and the narrated body. Inviteret foredrag. 3rd International Symposium on Cultural Gerontology. Visby, Sverige 10-12. Juni 

2000 The meaning of the ageing body in the every day life narratives of centenarians. 15. Nordiske Kongres i Gerontologi.Reykjavik 4-7. Juni 

1999 The meaning of the aging body in the everyday narratives of centenarians. Inviteret foredrag. Joint Meeting of Danish Centre for Molecular Gerontology & Aging Research Center, Odense 6-7. December 

1999 Passer dagsenter for personer med demens? Modeller og erfaringer. Inviteret foredrag. Demensdagene. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Oslo 1-2. December 

1999 The everyday life of centenarians from a cultural gerontological perspective. 4th European Congress of Gerontology. Berlin 7-11. juli 

1999 Health and functioning in Danish Centenarians. Inviteret symposium. 4th European Congress of Gerontology. Berlin 7-11. Juli 

1999 The Danish health care system for persons suffering from Alzheimer and their families. Keynote lecture. "La mente rubata. Bisogni e costi sociali della malattia di Alzheimer". Rom 29. April 

1999 A cultural approach to the everyday life of centenarians. Chair og sessionsforedrag. 2nd International Symposium on Cultural Gerontology: Social Worlds, Activity Patterns and Ageing. Berlin 18-21. April 

1998 Questioning the relevance for people with dementia: Long-term care systems in Europe. Chair og symposieforedrag. 1st European Conference on Alzheimer's Disease and Public Health. Madrid 26-28. November 

1998 Living to be a hundred years old. Methodology in a cultural study of very old people's everyday life. Inviteret foredrag. Swedish International Centenarian Studies-meeting. Bäkckaskog Castle, 22-25. August 

1998 Når demenslidende fortæller: Rekonstruktion af mening og struktur i hverdagslivet. Inviteret symposieforedrag. 14. Nordiske Kongres i Gerontologi. Trondheim 24-27. Maj 

1998 The relationship between informal and formal care. Inviteret symposieforedrag. Keio University International Symposia for Life Sciences and Medicine "Long-term care for frail older people: Reaching for the ideal system". Tokyo 18-21. maj 

1998 Living to be a hundred years old. A cultural study of very old people's everyday life. Inviteret foredrag. Workshop Aging Research Center, Odense Universitet 17-18. april 

1998 Når demenslidende fortæller sig ind i verden. Inviteret symposieforedrag.  Nordisk kulturvidenskabelig konference "Åldrandets kultur". Stockholm 26-28. januar 

1997 The True Story of Dementia. The Construction of Images and Everyday Life Experience. Symposieforedrag. 16th Congress of the International Association of Gerontology. Adelaide, Australien 19-23. august 

1997 Without a Soul. Dementia as a Bogey of Old Age. 1st International Symposium on Cultural Gerontology. Gentofte 4-7. Maj 

1997 Cultural Aspects of Dementia in Old Age. Inviteret foredrag. International Conference on Childhood and Old Age  Equals or Opposites? Odense Universitet 7-9. Juni 

1996 Demensbilleder og hverdagslivserfaringer. Inviteret foredrag. Andra Nordiska Kongressen om Forskning och Utveckling inom Demensvård. Stockholm 10-11. Oktober 

1996 Cultural constructions  attitudes and images of ageing. Keynote lecture. UNESCO Sponsored International Conference on Human Ageing "Adding Life to Years". Paris 17-20. juni 

1996 The Organization of Care for Elderly Persons with Dementia in Denmark. Keynote lecture. "Care for Elderly with Dementia". Miyazaki, Japan 24. Januar 

1995 Dementia and dehumanization: Everyday life experience. 3rd European Congress of Gerontology. Amsterdam 29. aug.-2. september 

1994 Demensbilleder. Symposieforedrag. 12. Nordiska kongressen i gerontologi, Jönköping 29. maj-1. juni 

1994 Kulturelle rødder til nutidige forståelser af demens. 2. Nordiske Symposium i Humanistisk Sundhedsforskning. Hindås, Sverige 5-7. maj 

1993 Dementia in old age: Historical-cultural aspects of concept development, diagnosis, and care. Sessionsleder. 15th World Congress of Gerontology. Budapest 4-9. juli 

1993 The Challenge of Dementia in Denmark: Health Policy Considerations. Inviteret foredrag. "Workshop on The Challenge of Dementia in Canada  From Research to Practice". Aylmer, Canada 3-5. Maj 

1992 Erfaringer fra demensprojekter støttet af Socialministeriets Udviklingsmidler (SUM). 11. Nordiske Kongres i Gerontologi. Odense 28. juni-1. juli 

1992 Hverdagen med demens. En undersøgelse af samarbejdet mellem familie og fagfolk. 1. Nordiske Symposium om Humanistisk Sundhedsforskning. Hindsgavl 4-6. marts