Sådan opfylder fonden sine uddelingsformål

Fonden Ensomme Gamles Værn arbejder for at skabe bedre vilkår for et meningsfuldt liv i alderdommen med særligt fokus på de mennesker, der har mindst socialt og økonomisk. Det er i overensstemmelse med formålet for den velgørende forening Ensomme Gamles Værn, som pastor Hermann Koch stiftede i 1910 for at fremme Gamlesagen, og med EGV-Fondens nugældende fundats fra 1985 med formålet at hjælpe ældre mennesker til at klare sig bedst og længst muligt på deres egne betingelser og at bidrage til at opfylde deres behov.

Der er sket væsentlige forbedringer af levevilkårene for ældre mennesker i Danmark gennem de mere end hundrede år. Men der er fortsat udfordringer med ensomhed, isolation og ulighed, som endog er stigende. I ældrebefolkningen ses nye grupper af marginaliserede, socialt udsatte og sårbare ældre, bl.a. blandt ældre grønlændere både i Grønland og i Danmark, ældre flygtninge og indvandrere, ældre, der tilhører seksuelle minoriteter, og psykisk sårbare og hjemløse ældre. Tæt knyttet til ulighed og fattigdom står ensomhed som et centralt individuelt, kulturelt og samfundsmæssigt problem, som bedst søges løst gennem samarbejde og nytænkning.

Fonden opfylder sit formål gennem uddeling af bevillinger til forskning, sociale indsatser, formidling samt personlige legater. Det gør vi gennem samarbejde med andre, og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Vi har løbende fokus på, at fondens fundats bliver fortolket og anvendt, så den er i overensstemmelse med samtidens udfordringer.

Fonden opfylder også sit formål gennem rådgivning og formidling af relevant viden. Det foregår gennem etablering af og deltagelse i faglige netværk, ekspertgrupper, konferencer, hjemmeside, nyhedsbreve, foredrag og publikationer.

2.1. Fondens formål er at hjælpe ældre mennesker til på deres egne betingelser at klare sig selv bedst og længst muligt som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet i de boliger og det miljø, de foretrækker, samt at bidrage til at opfylde ældre menneskers behov, herunder med hensyn til bolig og pleje. Yngre mennesker kan omfattes af Fondens hjælpearbejde.

Andelen af befolkningen, der er 65+ år, er i dag godt 1,2 mio. mennesker; en femtedel af den danske befolkning. De fleste ældre voksne bor godt og har en høj livskvalitet.

Fondens arbejde har fokus på ældre mennesker med udækkede behov. De er typisk samfundets ældste, for hvem sygdom, svækkelse og tab af relationer præger hverdagen. Blandt udsatte befolkningsgrupper ses tilsvarende problemer ofte allerede før 65 årsalderen.

Fondens indsats inkluderer alle boligformer og miljøer, hvor ældre mennesker lever og færdes. Opfyldelse af behov for pleje forstås som hjælp til omsorg, støtte, samvær og målrettede aktiviteter, mens medicinsk og fysisk behandling ikke inkluderes.

2.2. Fonden skaffer sig til dette hjælpearbejde bedst muligt erfaringsgrundlag, bredest mulig berøringsflade med ældrebefolkningen og størst mulig tilslutning og støtte fra alle kredse af den danske befolkning.

Fonden udveksler erfaring og viden i faglige netværk. Det gør vi via møder, foredrag i fx kommuner, kirker og frivillige organisationer, gennem fondens egne og eksterne konferencer, og gennem følge- og styregrupper til projekter. Fonden samarbejder med ældreorganisationerne Danske Ældreråd, Danske Seniorer, Faglige Seniorer og Ældre Sagen. Vi samarbejder desuden med bl.a. Arbejde Adler, Dansk Gerontologisk Selskab, Folkebevægelsen mod Ensomhed, Kirkens Korshær, SuFo (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg), Vi-Senior og Verdens Kvinder i Danmark.

Viden om og direkte kontakt til målgruppen af ældre med behov for hjælp og støtte opnås dertil gennem fondens deltagelse i kvalitative studier, hvor ældre menneskers erfaringer indhentes og belyses. Det drejer sig bl.a. om ensomme ældre med minoritetsetnisk baggrund, LGBT-ældre, ældre mennesker med sansesvækkelse, gamle forældre med brudt relation til voksne børn, enligboende ældre med behov for besøgsven, beboere på plejehjem, socialt udsatte og hjemløse ældre.

Fonden modtager lejlighedsvist testamentariske gaver som udtryk for støtte til fondens formål fra den danske befolkning.

2.3. Fonden gennemfører sit formål ved:

Aktiviteter, hjælpearbejde og anden direkte virksomhed blandt ældre mennesker, være sig i form af tjenesteydelser mod eller uden vederlag eller på anden måde.

Aktiviteter og hjælpearbejde foregår primært gennem bevilling af midler til projekter rettet mod at tilvejebringe viden, metoder til og indsatser til direkte gavn for ældre mennesker.

Aktiviteten Fortæl for Livet (gruppebaseret indsats for ældre mennesker) er et eksempel på en aktivitet, som er udviklet af fonden og udbredt blandt ældre mennesker. Aktiviteten overgik i 2020 til drift i Røde Kors uden beregning.

Der ydes rådgivning ved henvendelser fra ældre mennesker, der oplever ensomhed.

Tilvejebringelse af egnede ældreboliger.

Pga. fondens begrænsede midler fortolker bestyrelsen tilvejebringelse af egnede ældreboliger, ikke som bygninger, men som indholdet heri.

Egnede ældreboliger forstås som enhver form for bolig, midlertidig eller permanent, hvor ældre mennesker bor og har behov for pleje, omsorg samt hjælp og støtte til aktiviteter og samvær.

Indsatser kan fx dreje sig om etablering af nye typer af psykosociale tilbud samt indhentning af viden om boligformerne og deres tilbud og muligheder.

Tilvejebringelse af lokaliteter m.v., hvori ældre kan modtage hjælp, pleje og omsorg eller selv kan udfolde egne aktiviteter.

Pga. fondens begrænsede midler fortolker bestyrelsen tilvejebringelse af lokaliteter, ikke som tilvejebringelse af bygninger eller lokaler, men som indholdet heri.

Fonden yder støtte til lokaliteter i nærmiljøet, hvor det enkelte ældre menneske befinder sig alene eller sammen med andre. Det drejer sig om aktivitetssteder, klubber, frivilligcentre, foreninger med ældre medlemmer, organisationer der inkluderer ældre, væresteder mv. Også tilvejebringelse af offentlige rum, der er tilgængelige og egnede for ældre mennesker, er genstand for dette delformål.

Forskning, udviklingsarbejde og socialpolitiske initiativer i ældrebefolkningens interesse.

Der ydes støtte til forskning og udviklingsprojekter, der belyser og finder løsninger på ældre menneskers udækkede behov for hjælp, støtte, pleje, aktivitet og samvær.

Fonden støtter socialpolitiske initiativer som Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Oplysende, opsøgende, rådgivende, formidlende og koordinerende virksomhed.

Fonden opfylder dette delformål gennem rådgivning og formidling af relevant viden om ældre menneskers psykosociale forhold samt resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter. Indsatsen foregår i faglige netværk, ekspert- og følgegrupper, konferencer, hjemmeside, nyhedsbreve, foredrag og publikationer.

Eksempler er Globus – netværk for arbejde med minoritetsetniske ældre mennesker og netværk om socialt udsatte og hjemløse ældre mennesker.

Samarbejde med og bistand til stat, kommuner, andre offentlige myndigheder og andre offentlige eller private institutioner.

Fonden samarbejder med og bistår med viden til alle offentlige interessenter og private institutioner. Det gør vi fx gennem deltagelse i Nationalt Råd for Videnscenter for Værdig Ældrepleje, Social- og Ældreministeriets ekspertgruppe til etablering af ny ældrelov, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsens ekspertpaneler om bl.a. socialt udsatte ældre, Sundhedsstyrelsens dialogmøder for ældreorganisationer.

Indsatsen er ift. private institutioner fx et samarbejde med Elevatorbranchen om en undersøgelse af de socio-økonomiske konsekvenser af opgange uden elevator, og deltagelse i projektfølgegrupper for konsulentfirmaerne COWI og PwC.

2.4. Fonden kan gennemføre sit formål ved egen virksomhed eller ved tildeling af økonomisk støtte, herunder også til enkeltpersoner i særlige trangstilfælde. Økonomisk støtte kan ydes såvel kontant som i naturalydelser og ved udgiftsdækning eller anden finansieringsstøtte til opgaver inden for formålet.

Der uddeles årligt personlige legater til enkeltpersoner på 65+ år med udækkede behov pga. dårligt helbred, økonomi og sociale forhold.

Der ydes støtte til nedbringelse af egenbetaling til fx højskoleferier, ture og deltagelse i sociale arrangementer for ældre mennesker med begrænsede økonomiske ressourcer.

2.5. Fonden kan videre gennemføre sit formål gennem stiftelse eller medvirken til stiftelse af særlige fonde, selskaber, foreninger eller lignende organisationer, der vil samvirke med Fonden om dens formål, eller som vil varetage særlige opgaver inden for eller af betydning for Fondens formål.

Ensomme Gamles Værn har i 1996 etableret Ældre Sagen, i 2014 medvirket til etablering af Folkebevægelsen mod Ensomhed og i 2022 støttet etablering af foreningen Vores Fælles Historier.