Hverdagsliv blandt svækkede ældre i en (post) coronatid

Type: Forskning Bevilling: 780.200 kr. År: 2020

Hverdagsliv blandt svækkede ældre i en (post) coronatid er et etnografisk forskningsprojekt, der har til formål at belyse, hvordan covid-19 relaterede forandringer i hverdagen erfares og håndteres blandt svækkede ældre, særligt med fokus på sociale relationer, social isolation og oplevelser af ensomhed. Svækkede ældre defineres i projektet som hjemmehjælpsmodtagere.

Covid-19 skaber nye betingelser for hverdagslivet, både i form af forandrede vilkår for socialt liv og fællesskaber og for hjælp og støtte. Projektet har til formål, på baggrund af et kvalitativt feltarbejde, som består af interview og deltagerobservation blandt hjemmehjælpsmodtagere i to kommuner, at nuancere og styrke forståelsen af, hvordan svækkede ældres hverdagsliv påvirkes af en situation som covid-19-krisen.

Forskningen vil omfatte 20 ældre mennesker, der bliver interviewet med seks måneders mellemrum. Der vil også til begge møder indgå deltagerobservation, ligesom der vil være interview af pårørende og medarbejdere i hjemmeplejen. 

Der tilvejebringes viden om, hvordan forskellige ældreliv, der leves under forskellige socioøkonomiske vilkår og med forskellige individuelle ressourcer, ønsker og håb for tilværelsen, påvirkes og udvikler sig i en krisesituation. Den genererede viden kan anvendes til udvikling og forbedring af indsatser, der imødekommer de ældres behov og understøtter deres hverdagsliv, både i et kort og mere langsigtet perspektiv.

Projektet løber over 15 måneder i to kommuner og gennemføres af ph.d. Pernille Tufte og antropolog Louise Scheel Thomasen.

Emne:
Ensomhed Fællesskaber