Hvor mange ældre er ensomme i Danmark?

Det er ikke så ligetil at fastslå, hvor mange mennesker der er ensomme.

 

Der findes i ind- og udland en række forskellige undersøgelser baseret på forskellige definitioner af ensomhed og spørgsmål stillet til forskellige befolkningsgrupper. I Fonden Ensomme Gamles Værn benytter vi os af tal fra den nyeste nationale sundhedsprofil, når vi skal angive, hvor mange ældre der føler sig ensomme.

Vi forholder os kritisk og reflekteret til, hvordan ensomhed bedst kan indfanges og beskrives. Med ensomhedens mangfoldige og forskellige årsager, omfang og udtryk, er det vores opfattelse, at ensomhed ikke lader sig indkredse alene med kvantificering via få standardiserede spørgsmål. Derfor beskæftiger vi os også med og støtter kvalitative studier, der går i dybden med ensomhedens væsen og konsekvenser i ældre menneskers liv.

De nyeste tal for ensomhed

12,4 % svarende til 598.000 danskere føler sig ensomme.

Det drejer sig om ca. 100.000 personer over 65 år.

Fordelingen på alder ser sådan ud:

Sådan måles ensomhed i Danmark

De tal for ensomhed, der anvendes i Folkebevægelsen mod Ensomhed, og som vi bruger i fonden, er baseret på spørgeskemaundersøgelsen i Den Nationale Sundhedsprofil Hvordan har du det?.

I 2013 blev der for første gang i en enkelt region, Region Midtjylland, stillet spørgsmål specifikt til afdækning af ensomhed (Three-Item Loneliness Scale, T-ILS, valgt ud af UCLA Loneliness Scale’s 20 spørgsmål):

 • Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?
 • Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?
 • Hvor ofte føler du dig udenfor?

I 2017 indgik spørgsmålene i befolkningsundersøgelsen i fire ud af fem regioner (ikke i region Syddanmark); i 2021 indgik de i spørgeskemaer i alle regioner.

Der var restriktioner for socialt samvær i foråret 2021 pga. covid, da data blev indsamlet. Dette har påvirket resultaterne – og først ved næste dataindsamling vil vi vide hvor meget. Men stigningen i ensomhed gennem de sidste små 10 år er ikke til at tage fejl af.

  

Stigning i forekomst af ensomhed målt i Den Nationale Sundhedsprofil i procent (figur lavet af Ældre Sagen, møde 22.8.2022)

Analyser af besvarelserne på spørgsmål, relateret til en lang række andre faktorer er publiceret i rapporten Ensomhed i Danmark – analyse af befolkningsdata fra 2017, der udkom i slutningen af 2020.

Generelt er der flere 

 • personer med en længerevarende psykisk lidelse
 • arbejdsløse
 • der sjældent har kontakt med familie og/eller venner
 • personer med én eller flere kroniske sygdomme.
 • med ikke-vestlig etnisk baggrund
 • med lavt uddannelsesniveau
 • der ikke bor sammen med en partner (enkestand, fraskilte og ugifte)
 • der sjældnere end én gang om måneden har kontakt med familie, venner eller beboere i lokalområdet.

Blandt personer på 85 år og derover er forekomsten af ensomhed højere end i ungdomsårene og de tidlige voksenår, nemlig knap 17%.

Ensom alene og sammen med andre

Man kan føle sig ensom, selvom man er sammen med andre. Det spurgte man om i en undersøgelse gennemført af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden i 25 danske kommuner, afrapporteret i Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta (Wahl-Brink et al. 2015). Herfra er resultatet, at cirka en fjerdedel af ældrebefolkningen er ensomme i den forstand, at de ofte eller af og til føler sig uønsket alene, ensomme, når de er sammen med andre mennesker eller begge dele. Det større antal ældre ensomme i denne undersøgelse skyldes bl.a., at der er medregnet både de, der har svaret "ofte," og de der har svaret "af og til".

Vi har i Danmark også en forløbsundersøgelse af sociale og helbredsmæssige forhold i den midaldrende voksenbefolkning til og med de allerældste, kaldet Ældredatabasen. Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år. I undersøgelsen stilles både spørgsmål til det at være ”uønsket alene” og til følelsen af ensomhed, og den kan være med til at belyse disse to fænomeners sammenhæng.

Rapporten Ældres ressourcer og behov. Status og udvikling på baggrund af Ældredatabasen fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Lauritzen et al. 2012) belyser forholdet mellem det at være uønsket alene, hvor man hellere ville være sammen med andre og følelsen af ensomhed blandt ældre. Det sker på baggrund af svar fra interviewrunder i 1997, 2002 og 2007 med personer i alderen 67, 72, 77, 82 og 87 år.

Undersøgelsen viser, at 43% af de ældre, der ofte er uønsket alene, også ofte føler sig ensomme. Mens 59% af de ældre, der ofte føler sig ensomme, også ofte er uønsket alene. De to fænomener er ydermere beslægtet på den måde, at ensomhed og social isolation, et udtryk for det at have et meget lille eller intet netværk, kan udvikle sig til en negativ spiral, hvor de to fænomener gensidigt fastholder og forstærker hinanden. Følelsen af ensomhed kan få den ældre til at trække sig ind i sig selv og undgå sociale sammenhænge, hvilket igen er med til at forstærke ensomhedsfølelsen (se også At prikke med kærlighed, Christensen 2011).